Akvizicija, spajanje, razdvajanje ili prodaja poslovanja je značajan korak u bilo kojem društvu - za njegove vlasnike, osnivače ili akcionare.

Pored klasičnog finansijskog due-diligence, možemo vam pomoći:
• da pripremite kombinovane finansijske informacije ili finansijske informacije potrebne prilikom akvizicije, spajanja, razdvanja ili prodaje
• pri analizi i pregledu računovodstvenih politika kako bi se identifikovali efekti na budući EBITDA
• da pripremite početni bilans stanja po fer vrednosti, uključujući usklađivanje sa računovodstvenim politikama potencijalnog investitora, a kako bi se eliminisao “rizik iznenađenja“
• da pripremite završni račun nakon transakcije kao i pri pregledu ispunjenja obaveza iz ugovora o kreditu (debt covenants) nakon transakcije
• da uradite alokaciju kupoprodajne cene (purchase price allocation) za računovodstvene svrhe