Jelena Kulezić, licencirani ovlašćeni revizor
Vlasnik i direktor

PROFESIONALNI PROFIL


Vlasnik i direktor firme KULEZIĆ & CONSULTATION d.o.o. Beograd (nedavno osnovane), kapitalizujući na bogatom znanju, stečenom tokom 17 godina iskustva u revizijama i konsultanskim uslugama za preko 150 multinacionalnih i domaćih kompanija iz raznih industrija, uključujući telekomunikacije, proizvodnju diversifikovanih proizvoda, građevinsku industriju, tehnološki sektor, maloprodaju i veleprodaju, medije, osiguranje i druge industrije.

Smatrana za eksperta u reviziji, njena ekspertiza takođe uključuje pružanje pomoći klijentima tokom raznih faza razvoja, uključujući poslovno i strateško planiranje, odabir adekvatnih strategija finansiranja, pomoć pri spajanjima i kupovini preduzeća kao i u procesu privatizacije, i selekciju i implementaciju finansijskog menadžmenta i računovodstvenih sistema. Neki od klijenata sa kojima je Jelena nedavno radila su:

• FIAT Srbija
• Siemens
• OMV
• Telenor
• Hewlett Packard

• Oracle
• Holcim
• GTC Grupa
• Ringier Grupa
• Naftna Industrija Srbije

• Eaton Electric
• Centar za Reciklažu Beograd
• JKP Beogradske Elektrane
• Kombinat Aluminijuma Podgorica
• DDOR Novi Sad
• Alltech Serbia
• Scania
• S&T Serbia
• Dufry

 

Jelenino profesionalno iskustvo uključuje i due diligence projekte, pre svega Alpha Banka, Helenic Petroleum, Morgan Stanley, Heidelberger Zement, Mayr Melnhof Karton AG, TBI Holding, i projekte finansijskog restrukturiranja – učestvovala je u projektu dodeljenom od strane Narodne Banke Jugoslavije u kontekstu analize bankarskog okruženja, gde je bila odgovorna za opširnu analizu svake pojedinačne banke koja je učestvovala u projektu restrukturiranja (preko 40 banaka) i analizu tadašnjeg bankarskog sistema sa predlogom kako sistem može biti unapređen.

Izloženost klijentima iz raznih grana industrije je omogućilo Jeleni da razvije jak osećaj za biznis koji pruža kvalitetan uvid u to šta bi firme trebalo da urade sada kako bi došle do dugoročnih koristi.

Jelena je licencirani ovlašćeni revizor i član Komore Ovlašćenih Revizora od 2010. godine, a trenutno je i Potpredsednik Komisije za kontrolu kvaliteta pri Komori Ovlašćenih Revizora.

 

RADNO ISKUSTVO


Izvršni direktor (Jul 2012 - Jun 2015)
Ernst & Young, Beograd, Srbija

Vodeći partner na veoma diversifikovanom portfelju klijenata, uključujući preko osamdeset klijenata od malih do velikih i kompleksnih u raznim industrijama

• Davanje smernica i nadzor svih aktivnosti revizije i aktivno učešče tokom revizije u planiranju, izvršavanju i izveštavanju
• Nadzor adekvatnog sprovođenja politike upravljanja rizima
• Ključni lider koji obezbeđuje usaglašenost lokalne prakse sa relevantnom lokalnom regulativom, inicirajući interne i eksterne diskusije oko interpretacije nove regulative i povezujući se sa regulatorom kako bi pružila uvid u praktične implikacije nove regulative
• Provera kvaliteta revizije na revizijama obavljenim u EU i ostalim zemljama
• Efektivno povezivanje sa širokom internom i eksternom mrežom kontakata radi maksimizacije usluga i prihoda, kao i poboljšana vidljivosti i pozicije brenda
• Obezbeđivanje kvalitetnog izvršavanja revizije u skladu sa striktnim smernicama, a pritom osposobljavajući visoko-kvalitetne timove da maksimizuju svoje profesionalno iskustvo i dosegnu pun potencijal kroz kontinuirani mentoring.

Takođe lider sektora finansijsko-savetodavnih usluga, blisko sarađujući sa regionalnim liderima kako bi se ovaj sektor razvio lokalno i vodeći projekte u domenu reorganizacije finansijske funkcije, optimizacije procesa finansijskog izveštavanja, promena kontnog okvira, analiza uticaja implementacije sistema na finansijsku funkciju, itd.

Ključna dostignuća

• Stvaranje značajnih odnosa sa klijentima i ekspert za širok spektar pitanja u domenu finansijskog izveštavanja
• Prepoznata kao lider u identifikovanju i razvoju talenta kod drugih, aktivno je rukovodila razvojem nekoliko menadžera visokih performansi
• Učestvovala kao panelista na više konferencija na teme - Korporativno Upravljanje, Porodični Biznis, Korisnici Finanijskih Izveštaja i dr. (Privredna Komora Beograd, Komora Ovlašćenih Revizora, EBRD)
• Koordinirala i održavala predavanja i događaje za veći broj preduzeća u zemlji na teme- promena Zakona o privrednim društvima, promene u računovodstvenoj regulativi i skoro-primenjenom Međunarodnom standardu finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica.

 

Senior Menadžer / Menadžer (Jun 2004 - Jun 2012)
Ernst & Young, Beograd, Srbija

• Upravljanje vršenja revizija visokog kvaliteta za kompleksan portfolio klijenata sa direktnim nadzorom od strane ključnih partnera na revizijama
• Razvoj postojanih odnosa sa čitavom mrežom klijenata, pružajući relevantne uvide i pokazajući dobro razumevanje njihovog poslovanja
• Razvoj timova visokih performansi kroz pružanje pune podrške koje podrazumeva mogućnosti i izazove za napredovanje i razvoj; prepoznata kao vrhunski mentor
• Učestvovala u dobijanju novih klijenata kroz pripremu ponuda, procenu budžeta i pregovore sa klijentima

Ključna dostignuća

• Uspešno rukovodila specijalnu reviziju Naftne Industrije Srbije kao i lokalne firme za proizvodnju i prodaju sokova“Fresh &Co Group”
• Samostalno dobila dva veća lokalna klijenta (domaća preduzeća) koji su značajno doprineli porastu prihoda firme

 

PRETHODNO ISKUSTVO


Senior / Asistent u reviziji (Februar 1998 – Jun 2004) - Ernst & Young, Beograd, Srbija

 

KVALIFIKACIJE I OBRAZOVANJE


2014 - sada: Potpredsednik Komisije za kontrolu kvaliteta pri Komori Ovlašćenih revizora
2010 - sada: Član Komore Ovlašćenih Revizora
1997: Diplomirani ekonomista – Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu, smer -Bankarstvo, finansije i osiguranje

 

TRENINZI I SEMINARI


• Strateški menadžment i budžetiranje (Edge cutting –edgeknowledge, Beograd) – Jun 2015
• Taking sales to a higher level (Mercuri International Workshop, Beograd) – Mart 2014
• Strategic opportunity management (EY Beograd) - Maj 2013
• Women’s Leadership Program (Cranfield School of Management, Velika Britanija) – Jun 2011
• Global USGAAP Executive Update (EY Global)- Decembar 2014, Decembar 2013
• Global IFRS Executive Update (EY Global) - Septembar 2014, Septembar 2013, Septembar 2012, Septembar 2011
• Application of Quality Risk Management in Transaction Advisory Services, Bukurešt, Rumunija - Jul 2006
• Banking Course, Sofija, Bugarska - Novembar 2000

 

PUBLIKACIJE


• Eurozone Forecast –“Oporavak Evrozone zbog nižih cena nafte i kvantitavnog popuštanja“ (Biznis & Finansije, Mart 2015)
• “Uvođenje MSFI za MSP u Republici Srbiji“ (Dnevne Novine Danas, Novembar 2014)
• Eurozone Forecast -“Uprkos povećanju investicija Evrozona je i dalje ranjiva” (Biznis & Finansije, E kapija, Oktobar 2014)
• “Kako analizirati performanse operatera u telekomunikacijama“ (Biznis & Finansije, Oktobar 2013)
• “Ključni poslovni rizici u neposrednoj budućnosti: Četiri Kako“ (Biznis & Finansije, Maj 2012)